چشم گربه ای:

سرعتگيرهای چشم گربه اي  نوعی از سرعتگیرها هستند که در خيابان ها ، بزرگراهها، اتوبان ها و جاده ها و در بعضي موارد در معابر نیز استفاده می شود.

سرعتگیر چشم گربه ای سولار :

نوع سولار یا خورشیدی به مدلی از سرعتگیر میگویند که نور خورشيد را در روشنایی روز گرفته و توسطLEDهاي كوچك در طول تاریکی شب چشمك زنان باعث میشود رانندگان به مسیر درست هدايت شوند .

کاربرد ها :

 از کاربردهای آن میتوان به خط كشي هاي ادامه دار و خط كشي هاي به شکل محوری ، در قسمت مخصوص عابرین پیاده ، نصب به صورت عرضی در پليس راه ها و عوارضی ها ، در بخش های كارگاههاي عمران و راه سازي و حتی در گوشه های پلها و پرتگاهها را می توان اشاره کرد .